โค๊ดสำหรับ ปุ่ม ถัดไปon(press) {
nextFrame();
}
โค๊ดสำหรับการลิงค์ไปยังไฟล์อิ่นๆon(release) {
loadMovieNum("ชื่อไฟล์.swf","0");
}
โค๊ดสำหรับ ปุ่ม ก่อนหน้า
on(press) {
prevFrame();
}

เทคนิคการสร้างหน้าเข้าสู่ระบบ
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างภาพเคลื่อนไหว_demo.swf
เทคนิคการเปลี่ยนรูปร่างวัตถุการเปลี่ยนรูปร่างวัตถุ_demo.swf
เทคนิคการสร้างแบบฝึกหัดการส้ร้างแบบทดสอบ.swf