title.gif
โครงการสอนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชา การเขียนโปรแกรม 3รหัสวิชา ง30213ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2555ชื่อครูผู้สอนนางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
คำอธิบายรายวิชาง30213 การเขียนโปรแกรม 3
รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต


  • ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์ การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอ
โครงงาน แนวทางการทำโครงงาน รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน
  • ปฏิบัติการ วิเคราะห์ ปัญหา คุณค่าของโครงงาน สืบค้นข้อมูล เลือกหัวข้อโครงงาน และเขียน โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน
  • เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้
อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายและวิเคราะห์ ความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้
2. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงานได้
4. อธิบายแนวทางการทำโครงงานได้
5. สามารถทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้
6. ปฏิบัติการนำเสนอเค้าโครงโครงงาน ได้
7. เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานได้
8. วิเคราะห์ ปัญหา คุณค่าของโครงงาน สืบค้นข้อมูล เลือกหัวข้อโครงงาน กำหนดแผนการปฏิบัติงาน จัดทำและนำเสนอเค้าโครงของโครงงานได้อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
รวม 8 ผลการเรียนรู้


หน่วยที่

เนื้อหา

ใบความรู้/ใบงาน

วิดีโอ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

..............
.....................................................................
.........................................
....................................
............................................
1.
รู้จักโครงงานคอมพิวเตอร์


2
ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน


3
การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอโครงงาน
4
แนวการทำโครงงาน5
รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานโครงงาน
เทคนิคการทำบทเรียน CAI ด้วยแฟลช